داروسازی بهوزان
کد محصولنام محصولشرکت تولیدکننده / واردکننده
2019كرم واژينال كلوتريمازل 2% 50 كرمي همراه با 7 اپليكاتور - بهوزانداروسازي بهوزان
1941شياف ركتال - واژينال پروژسترون400م گ - بهوزانداروسازي بهوزان
1188دهانشويه سديم فلورايد 0.2% - بهوزانداروسازي بهوزان
1187شياف پروژسترون 200 م گ - بهوزانداروسازي بهوزان
1186شامپو پريتون زينک 2% 140 م ل - بهوزانداروسازي بهوزان
1185محلول اسکراب پويدون آيوداين 7.5% گالني - بهوزانداروسازي بهوزان
1184محلول اسکراب پويدون آيوداين 7.5% 250 م ل - بهوزانداروسازي بهوزان
1183ژل موضعي پيروکسيکام 5% - بهوزانداروسازي بهوزان
1182شياف ايندومتاسين 100 م گ - بهوزانداروسازي بهوزان
1181کرم واژينال کليندامايسين 2% - بهوزانداروسازي بهوزان
99شياف بيزاکوديل 10 م گ بالغين - بهوزانداروسازي بهوزان
98ژل موضعي ديکلوفناک بهوزان 0.1 درصد 60 گ - بهوزانداروسازي بهوزان
97کرم موضعي منوبنزون بهوزان 0.20 درصد 30 گ - بهوزانداروسازي بهوزان
96محلول همودياليز 2 - 5 ل - بهوزانداروسازي بهوزان
95محلول همودياليز 1 - 5 ل - بهوزانداروسازي بهوزان
94محلول همودياليز اسيدي 2 5 ل - بهوزانداروسازي بهوزان
93ژل واژينال مترونيدازول 0/75 بهوزان - بهوزانداروسازي بهوزان
92کرم واژينال کلوتريمازول بهوزان 0.2 درصد 20 گرمي - بهوزانداروسازي بهوزان
91پماد موضعي تريامسينولون بهوزان 0.1 درصد 15 گ - بهوزانداروسازي بهوزان
90پماد موضعي فلوئوسينولون بهوزان 0/025 درصد 15 گ - بهوزانداروسازي بهوزان
89پماد موضعي بتامتازون بهوزان 0/1 درصد 15 گ - بهوزانداروسازي بهوزان
88پماد موضعي هيدروکورتيزون بهوزان 0/1 درصد 15 گ - بهوزانداروسازي بهوزان
87کرم موضعي هيدروکينون بهوزان 0.4 درصد 30 گ - بهوزانداروسازي بهوزان
86محلول بنزالکونيوم كلرايد ده درصد 250ميلي ليتري - بهوزانداروسازي بهوزان
85دهان شويه بنزيدامين 0/15 درصد 120 م ل - بهوزانداروسازي بهوزان
84ژل موضعي کليندامايسين 0.1 درصد 15 گ - بهوزانداروسازي بهوزان
83ژل واژينال پوويدون آيداين بهوزان 0.10 درصد 80 گ - بهوزانداروسازي بهوزان
82پماد کلوبتازول بهوزان 0/05 درصد 15 گ - بهوزانداروسازي بهوزان
81پماد آنتي هموروئيد 15 گ - بهوزانداروسازي بهوزان
80پماد ويتامين آ + د بهوزان 30 گ - بهوزانداروسازي بهوزان
79پماد سوختگي بهوزان 30 گ - بهوزانداروسازي بهوزان
78کرم موضعي کلوبتازول بهوزان 0/05 درصد 15 گ - بهوزانداروسازي بهوزان
77کرم آداپالن 0.1% بهوزان - بهوزانداروسازي بهوزان
76کرم واژينال تريپل سولفا 78 گ - بهوزانداروسازي بهوزان
75کرم واژينال ميکونازول بهوزان 2% 45 گ - بهوزانداروسازي بهوزان
74کرم واژينال کلوتريمازول بهوزان 1% 50 گ - بهوزانداروسازي بهوزان
73کرم موضعي کلوتريمازول بهوزان 1% 15 گ - بهوزانداروسازي بهوزان
72کرم موضعي ميکونازول بهوزان 2% 30 گ - بهوزانداروسازي بهوزان
71کرم موضعي نيتروفورازون بهوزان 0.2% 30 گ - بهوزانداروسازي بهوزان
70کرم موضعي تربينافين هيدروکلرايد 1% 15 گ - بهوزانداروسازي بهوزان
69کرم موضعي کتوکونازول بهوزان 2% 30 گ - بهوزانداروسازي بهوزان
68کرم موضعي آسيکلوير 0.5 درصد 10 گ - بهوزانداروسازي بهوزان
67شياف ديکلوفناک بهوزان 100 م گ - بهوزانداروسازي بهوزان
66شياف پيروکسيکام 20 م گ - بهوزانداروسازي بهوزان
65شياف ناپروکسن 500 م گ - بهوزانداروسازي بهوزان
64شياف استامينوفن بزرگسالان بهوزان 325 م گ - بهوزانداروسازي بهوزان
63شياف استامينوفن اطفال بهوزان 125 م گ - بهوزانداروسازي بهوزان
62لوسيون کالامين بهوزان 0.8 درصد 60 م ل - بهوزانداروسازي بهوزان
61لوسيون موضعي کلوبتازول بهوزان 0.05% 25 م ل - بهوزانداروسازي بهوزان
60لوسيون گامابنزون هگزاکلرايد 1% 60 م ل - ليندان - بهوزانداروسازي بهوزان
59شامپو کتوکونازول 0.2 درصد 100 م ل - بهوزانداروسازي بهوزان
58اسکراب پوويدون آيداين بهوزان 7.5% يک ليتر - بهوزانداروسازي بهوزان
57دوش واژينال پوويدون آيداين 0.10 درصد 250 م ل - بهوزانداروسازي بهوزان
56محلول موضعي کلوتريمازول بهوزان 0.1 درصد 20 م ل - بهوزانداروسازي بهوزان
55محلول پوويدون آيداين بهوزان 0.10 درصد 60 م ل - بهوزانداروسازي بهوزان
54محلول پوويدون آيداين بهوزان 250 م ل - بهوزانداروسازي بهوزان
53محلول پوويدون آيداين بهوزان 10% يک ليتري - بهوزانداروسازي بهوزان
52محلول پوويدون آيداين بهوزان 0.10 درصد گالني - بهوزانداروسازي بهوزان