داروسازی سبحان دارو
کد محصولنام محصولشرکت تولیدکننده / واردکننده
2290قرص دونپزيل 5 ميلي گرمي - سبحان داروداروسازي سبحان دارو
2289قرص دونپزيل 10 ميلي گرمي - سبحان داروداروسازي سبحان دارو
2218كپسول فنوفيبرات 200 ميلي گرمي - سبحان داروداروسازي سبحان دارو
2214قرص ابيليزول 15 ميلي گرم - سبحان داروداروسازي سبحان دارو
2213قرص ابيليزول 10 ميلي گرم - سبحان داروداروسازي سبحان دارو
2212قرص ابيليزول 5 ميلي گرم - سبحان داروداروسازي سبحان دارو
1954قرص زولپيدم 10 ميلي گرمي - سبحانداروسازي سبحان دارو
1953قرص زولپيدم 5 ميلي گرمي - سبحانداروسازي سبحان دارو
1697قرص اكس كارپين 300 م گ جعبه 100ع - سبحانداروسازي سبحان دارو
1696قرص لاموژين 100 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
1161ناپروكسن 250 ميلي گرمي - سبحانداروسازي سبحان دارو
1148قرص والسارتان 160 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
1147کپسول ريواتکس 6 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
1146کپسول ريواتکس 3 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
1145کپسول ريواتکس 1.5 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
1144کپسول امپرازول 20 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
1143کپسول گاباکس 300 م گ - گاباپنتين - سبحانداروسازي سبحان دارو
1142کپسول گاباکس 100 م گ - گاباپنتين - سبحانداروسازي سبحان دارو
1141قطره هالوپريدول - سبحانداروسازي سبحان دارو
1140قطره بيلي ناستر 15 م ل - سبحانداروسازي سبحان دارو
1139قطره ويتامين آ + د - سبحانداروسازي سبحان دارو
1138قطره استامينوفن - سبحانداروسازي سبحان دارو
1137ژل مترونيدازول 0.75 % - سبحانداروسازي سبحان دارو
1136ژل کليندامايسين فسفات 1 % - سبحانداروسازي سبحان دارو
1135ژل ديکلوفناک 1% - سبحانداروسازي سبحان دارو
1134ژل پيروکسيکام 0.05 % - سبحانداروسازي سبحان دارو
1133ژل اريترومايسين 2% - سبحانداروسازي سبحان دارو
1132کرم هيدروکينون 4% - سبحانداروسازي سبحان دارو
1131کرم هيدروکينون 2% - سبحانداروسازي سبحان دارو
1130كرم كروتاميتون30گ 10% - سبحانداروسازي سبحان دارو
1129کرم کالامين 8% - سبحانداروسازي سبحان دارو
1128كرم سيلور سولفاديازين 50گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
1127كرم سيلورسولفاديازين500 گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
1126کرم تولنفتات 1% - سبحانداروسازي سبحان دارو
1125كرم بتامتازون 15گ 0/1 - سبحانداروسازي سبحان دارو
1124پماد ويتامين آ + د - سبحانداروسازي سبحان دارو
1123پماد متيل ساليسلات 30 گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
1122پماد بتامتازون 0/1- سبحانداروسازي سبحان دارو
1121قرص فلووكسامين50 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
1120قرص لووكس 100م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
1119قرص سرترالين50 ميلي گرمي - سبحانداروسازي سبحان دارو
940قرص ريسپريدون 4 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
939قرص ريسپريدون 3 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
938قرص ريسپريدون 2 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
937قرص ريسپريدون 1 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
936دراژه ديلتيازم 60 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
935قرص ديپيريدامول 75 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
934قرص ديپيريدامول 25 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
933دراژه بيزاکوديل 5 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
932قرص ترامادول 50 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
931قرص آلانزاپين 5 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
930قرص اکس کارپين 150ميلي گرمي - سبحانداروسازي سبحان دارو
929قرص اکس کارپين 200 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
928دراژه کلرديازپوکسايد 10 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
927دراژه کلرديازپوکسايد 5 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
926دراژه هيدرالازين50 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
925دراژه هيدرالازين 25 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
924دراژه هيدرالازين 10 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
923قرص وراپاميل 80 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
922قرص وراپاميل 40 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
921قرص والسارتان 80 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
920قرص نورتريپتيلين 25 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
919قرص نورتريپتيلين 10 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
918قرص ملوکاست 10 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
917قرص ملوکاست 5 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
916دراژه كليدينيوم سي - سبحانداروسازي سبحان دارو
915قرص سيتالوپرام 40 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
914قرص سوکارديل 25 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
913قرص سوکارديل 12.5 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
912قرص سوکارديل 6.25 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
911قرص سيتالوپرام 20 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
910قرص ديكلوفناك سديم 50 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
909قرص ديكلوفناك سديم 25 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
908قرص تري فلوپرازين 5 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
907دراژه تري فلوپرازين 2 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
906دراژه تري فلوپرازين 1 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
905دراژه ايمي پرامين 50 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
904دراژه ايمي پرامين 25 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
903دراژه ايمي پرامين 10 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
902قرص آلزانتين 10 م گ - ممانتين - سبحانداروسازي سبحان دارو
901قرص آتورواستاتين 40 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
900قرص آتورواستاتين 20 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
899قرص آتورواستاتين 10 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
898قرص آتنولول 50 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
897قرص آتنولول 100 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
896قرص هيدروکلرتيازيد 50 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
895قرص هالوپريدول 5 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
894قرص هالوپريدول 0.5 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
893قرص ناپروكسن سبحان 250 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
892قرص لوراتادين 10 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
891قرص لاموتريژين 50 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
890قرص لاموتريژين 25 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
889قرص لاموتريژين 100 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
888قرص كوتريموكسازول 400 م گ بزرگسالان - سبحانداروسازي سبحان دارو
887قرص كلونازپام 1 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
886قرص كلونازپام 2 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
885قرص كلوزاپين 25 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
884قرص كلوزاپين 100 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
883قرص کلسيم دي - سبحانداروسازي سبحان دارو
882قرص کلرتاليدون - سبحانداروسازي سبحان دارو
881قرص كاربامازپين 200 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
880قرص سيزاپرايد 10 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
879قرص ديازپام 10 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
878قرص ديازپام 5 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
877قرص ديازپام 2 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
876قرص دايمتيکون 40 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
875قرص خط دار آلپرازولام 0.5م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
874قرص توپيرامات 100 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
873قرص توپيرامات 50 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
872قرص توپيرامات 25 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
871قرص تريامترن اچ - سبحانداروسازي سبحان دارو
870قرص ترفنادين 60 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
869قرص پريميدون 250 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
868قرص بلادونا پي بي - سبحانداروسازي سبحان دارو
867قرص انالاپريل مالئات 5 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
866قرص انالاپريل مالئات 20 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
865قرص اگزازپام 10 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
864قرص اسيد نيکوتينيک 25 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
863قرص اسيد نيکوتينيک 100م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
862قرص استامينوفن - سبحانداروسازي سبحان دارو
861قرص استاكدين - استامينوفن كدئين - سبحانداروسازي سبحان دارو
860قرص ازتکس 10 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو
859قرص آملوديپين 5 م گ - سبحانداروسازي سبحان دارو