داروسازی تسنیم
کد محصولنام محصولشرکت تولیدکننده / واردکننده
1969قرص ممانتين 5 جعبه 100 عددي - تسنيمداروسازي تسنيم
1966قرص آملوديپين 5 + آتورواستاتين 20 م گ جعبه 30 ع - تسنيمداروسازي تسنيم
1267قرص ممانتين 10 آلزيكسا - تسنيمداروسازي تسنيم
1266كپسول پنتوپرازول 20 پرازوهيبيت - تسنيمداروسازي تسنيم
1265كپسول پنتوپرازول 20 پرازوهيبيت - تسنيمداروسازي تسنيم
1264كپسول تامسولوسين 0.4 پروترال - تسنيمداروسازي تسنيم
1263قرص دنپزيل 5 آلزتريت - تسنيمداروسازي تسنيم
1262قرص دنپزيل 5 آلزتريت - تسنيمداروسازي تسنيم
1261قرص پيوگليتازون 15 دياكات - تسنيمداروسازي تسنيم
1260قرص كلوپيدوگرل 75 ژلا - تسنيمداروسازي تسنيم
1259قرص رپاگلينايد 2 گليرز - تسنيمداروسازي تسنيم
1258قرص رپاگلينايد 1 گليرز - تسنيمداروسازي تسنيم
1257قرص رپاگلينايد 0.5 گليرز - تسنيمداروسازي تسنيم